آگهي دعوت به مجمع عمومي مورخه ۱۳۹6/۰۴/18

June 17, 2017
Products

Tamsulosin 0.4 mg

Tamsulosin ER. Capsule’s is a Prostatic factor that ... Information

Dapoxetine 30 mg ( comming soon )

Dapoxetine hydrochloride is the first compound that d ... Information

Pantoprazole 20 mg

Pantoprazole is a proton pump inhibitor (ppi) that ir ... Information