مدیریت سازمان با استقرار نظام مدیریت کیفیت استاندارد ISO 9001 و با توجه به منابع و امکانات موجود خود را متعهد به انجام اهداف زیر نموده است:

 

۱- ارتقاء کیفیت محصولات با اجرای سیستمهای بهینه و استانداردهای موجود (GSP,GLP,GMP و بطور کلی GXP)
و دیگر استانداردهای بین المللی

 

۲- افزایش رضایت مشتریان و دیگر ذینفعان سازمان از طریق برقراری ارتباط مناسب و پیگیری امور آنان

 

۳- افزایش تنوع محصولات از طریق راه اندازی خطوط تولید و فرمولاسیون داروهای جدید

 

۴- افزایش سهم بازار از طریق بازاریابی علمی مناسب و موثر و ارتقاء کیفیت

 

۵- اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای از طریق استقرار استاندارد ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ OHSAS

 

۶- اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی از طریق استقرار استاندارد ISO 14001:2004

 

۷- ایجاد و ارتقاء سطح کلی فعالیت شرکت بوسیله سیستم IT از طریق استقرار سیستم اطلاعات مدیریت MIS

 

۸- ایجاد و افزایش سطح مشارکت و کار گروهی در شرکت از طریق ایجاد سیستمهای انگیزشی

 

۹- افزایش بهره وری و سودآوری شرکت با استفاده از مدیریت کارا و اثر بخش فرآیندها

 

۱۰- مدیریت کردن منابع، انرژی و کاهش ضایعات از طریق مدیریت سیستم های کنترلی اشاره شده در خط مشی
کیفی این سازمان

 

۱۱- ارتقاء علمی، فنی و مهارتی کلیه پرسنل از طریق آموزش های لازم درون سازمانی و برون سازمانی

 

۱۲- ایجاد زمینه و بسترسازی لازم جهت همکاری با شرکت های خارجی بری تولیدات تحت لیسانس