مراسم رونمايي از داروي ايراني درمان پاركينسون و افتتاح خط توليد محصولات جنرال – ارديبهشت ۱۳۹۷

 

سومين نمايشگاه ايران فارما – شهريور ۱۳۹۶

بيست و دومين كنگره داروسازی بالينی – خرداد ۱۳۹۶

 

مراسم رونمایی از محصول جديد وارنكلين – بهمن

۱۳۹۵

نخستين همايش مصرف منطقی دارو – آبان ۱۳۹۵

چهاردهمين همايش ميان دوره ای انجمن متخصصين عفونی – آبان ۱۳۹۴