شرکت داروسازی کوثر یکی از شرکتهای پیشگام در تولید آنتی بیوتیکهای خوراکی است که در حال حاضر دارای خطوط تولید قرص، کپسول، ساشه و سوسپانسیون آنتی بیوتیکی از دسته پنی سیلین و سفالوسپورین می باشد.


آموكسى سيلين ۲۵۰

فرمولاسيون آموكسي سيلين حاوي آموكسي سيلين سه آبه است كه يك آنتي بيوتيك نيمه سنتزي با طيف وسيعي از فعاليت باكتريسيدال در مقابل ميكرو ارگانيسم هاي گرم مثبت و گرم منفي مي باشد. آموكسي سيلين، ...

آموکسی سیلین ۵۰۰

فرمولاسيون آموكسي سيلين حاوي آموكسي سيلين سه آبه است كه يك آنتي بيوتيك نيمه سنتزي با طيف وسيعي از فعاليت باكتريسيدال در مقابل ميكرو ارگانيسم هاي گرم مثبت و گرم منفي مي باشد. آموكسي سيلين، ...

آمپي سيلين ۲۵۰

آمپي سيلين يك پنيسيلين نيمه سنتزي مشتق شده از 6- آمينو پنيسيلين اسيد است. آمپي سيلين از خانواده پنيسيلينها مي باشد و در مقابل ارگانيسم هاي گرم مثبت و گرم منفي كه پني سيليناز توليد نمي كنند، ...

آمپي سيلين ۵۰۰

آمپي سيلين يك پنيسيلين نيمه سنتزي مشتق شده از 6- آمينو پنيسيلين اسيد است. آمپي سيلين از خانواده پنيسيلينها مي باشد و در مقابل ارگانيسم هاي گرم مثبت و گرم منفي كه پني سيليناز توليد نمي كنند، ...

سفالكسين ۵۰۰

سفالكسين يك آنتي بيوتيك نيمه سنتزي خوراكي از دسته سفالوسپورين ها مي باشد. سفالكسين جزء نسل اول گروه سفالوسپورين ها مي باشد. سفالكسين با مهار سنتز ديواره سلولي، فعاليت باكتريسيدال خود را ا ...

سفيكسيم ۲۰۰

سفيكسيم يك آنتي بيوتيك نيمه سنتزي از دسته سفالوسپورين ها مي باشد. سفيكسيم جزء نسل سوم گروه سفالوسپورينها مي باشد. اين دارو با مهار ساخت ديواره سلولي، فعاليت باكتريسيدال خود را اعمال مي كن ...

سفيكسيم ۴۰۰

سفيكسيم يك آنتي بيوتيك نيمه سنتزي از دسته سفالوسپورين ها مي باشد. سفيكسيم جزء نسل سوم گروه سفالوسپورينها مي باشد. اين دارو با مهار ساخت ديواره سلولي، فعاليت باكتريسيدال خود را اعمال مي كن ...

كلوگزاسيلين ۲۵۰

كلوگزاسيلين يك آنتي بيوتيك نيمه سنتزي است كه در مقابل تخريب به وسيله آنزيم پني سيليناز مقاومت نشان مي دهد. كلوگزاسيلين از خانواده پني سيلين ها مي باشد. كلوگزاسيلين در مقابل ميكرو ارگانيس ...

كلوگزاسيلين ۵۰۰

كلوگزاسيلين يك آنتي بيوتيك نيمه سنتزي است كه در مقابل تخريب به وسيله آنزيم پني سيليناز مقاومت نشان مي دهد. كلوگزاسيلين از خانواده پني سيلين ها مي باشد. كلوگزاسيلين در مقابل ميكرو ارگانيس ...