آمپي سيلين ۵۰۰

درباره محصول

آمپي سيلين يك پنيسيلين نيمه سنتزي مشتق شده از ۶- آمينو پنيسيلين اسيد است. آمپي سيلين از خانواده پنيسيلينها مي باشد و در مقابل ارگانيسم هاي گرم مثبت و گرم منفي كه پني سيليناز توليد نمي كنند، فعاليت باكتريسيدال از خود نشان مي دهد.