كلوگزاسيلين ۲۵۰

درباره محصول

كلوگزاسيلين يك آنتي بيوتيك نيمه سنتزي است كه در مقابل تخريب به وسيله آنزيم پني سيليناز مقاومت نشان مي دهد. كلوگزاسيلين از خانواده پني سيلين ها مي باشد. كلوگزاسيلين در مقابل ميكرو ارگانيسم هاي حساس به پني سيلين در طول مرحله تكثير فعال، از خود فعاليت باكتريسيدال نشان مي دهد و مانع از بيوسنتز ديواره سلولي مي شود.